كورة مغربية

آخر الأخبار الرياضية


الشاشة الرياضية

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { die( '-1' ); } return array( 'name' => __( 'Tabs', 'js_composer' ), 'base' => 'vc_tta_tabs', 'icon' => 'icon-wpb-ui-tab-content', 'is_container' => true, 'show_settings_on_create' => false, 'as_parent' => array( 'only' => 'vc_tta_section', ), 'category' => __( 'Content', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Tabbed content', 'js_composer' ), 'params' => array( array( 'type' => 'textfield', 'param_name' => 'title', 'heading' => __( 'Widget title', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Enter text used as widget title (Note: located above content element).', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'style', 'value' => array( __( 'Classic', 'js_composer' ) => 'classic', __( 'Modern', 'js_composer' ) => 'modern', __( 'Flat', 'js_composer' ) => 'flat', __( 'Outline', 'js_composer' ) => 'outline', ), 'heading' => __( 'Style', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs display style.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'shape', 'value' => array( __( 'Rounded', 'js_composer' ) => 'rounded', __( 'Square', 'js_composer' ) => 'square', __( 'Round', 'js_composer' ) => 'round', ), 'heading' => __( 'Shape', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs shape.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'color', 'heading' => __( 'Color', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs color.', 'js_composer' ), 'value' => getVcShared( 'colors-dashed' ), 'std' => 'grey', 'param_holder_class' => 'vc_colored-dropdown', ), array( 'type' => 'checkbox', 'param_name' => 'no_fill_content_area', 'heading' => __( 'Do not fill content area?', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Do not fill content area with color.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'spacing', 'value' => array( __( 'None', 'js_composer' ) => '', '1px' => '1', '2px' => '2', '3px' => '3', '4px' => '4', '5px' => '5', '10px' => '10', '15px' => '15', '20px' => '20', '25px' => '25', '30px' => '30', '35px' => '35', ), 'heading' => __( 'Spacing', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs spacing.', 'js_composer' ), 'std' => '1', ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'gap', 'value' => array( __( 'None', 'js_composer' ) => '', '1px' => '1', '2px' => '2', '3px' => '3', '4px' => '4', '5px' => '5', '10px' => '10', '15px' => '15', '20px' => '20', '25px' => '25', '30px' => '30', '35px' => '35', ), 'heading' => __( 'Gap', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs gap.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'tab_position', 'value' => array( __( 'Top', 'js_composer' ) => 'top', __( 'Bottom', 'js_composer' ) => 'bottom', ), 'heading' => __( 'Position', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs navigation position.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'alignment', 'value' => array( __( 'Left', 'js_composer' ) => 'left', __( 'Right', 'js_composer' ) => 'right', __( 'Center', 'js_composer' ) => 'center', ), 'heading' => __( 'Alignment', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select tabs section title alignment.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'autoplay', 'value' => array( __( 'None', 'js_composer' ) => 'none', '1' => '1', '2' => '2', '3' => '3', '4' => '4', '5' => '5', '10' => '10', '20' => '20', '30' => '30', '40' => '40', '50' => '50', '60' => '60', ), 'std' => 'none', 'heading' => __( 'Autoplay', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select auto rotate for tabs in seconds (Note: disabled by default).', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'textfield', 'param_name' => 'active_section', 'heading' => __( 'Active section', 'js_composer' ), 'value' => 1, 'description' => __( 'Enter active section number (Note: to have all sections closed on initial load enter non-existing number).', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'pagination_style', 'value' => array( __( 'None', 'js_composer' ) => '', __( 'Square Dots', 'js_composer' ) => 'outline-square', __( 'Radio Dots', 'js_composer' ) => 'outline-round', __( 'Point Dots', 'js_composer' ) => 'flat-round', __( 'Fill Square Dots', 'js_composer' ) => 'flat-square', __( 'Rounded Fill Square Dots', 'js_composer' ) => 'flat-rounded', ), 'heading' => __( 'Pagination style', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select pagination style.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'pagination_color', 'value' => getVcShared( 'colors-dashed' ), 'heading' => __( 'Pagination color', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select pagination color.', 'js_composer' ), 'param_holder_class' => 'vc_colored-dropdown', 'std' => 'grey', 'dependency' => array( 'element' => 'pagination_style', 'not_empty' => true, ), ), array( 'type' => 'textfield', 'heading' => __( 'Extra class name', 'js_composer' ), 'param_name' => 'el_class', 'description' => __( 'If you wish to style particular content element differently, then use this field to add a class name and then refer to it in your css file.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'css_editor', 'heading' => __( 'CSS box', 'js_composer' ), 'param_name' => 'css', 'group' => __( 'Design Options', 'js_composer' ), ), ), 'js_view' => 'VcBackendTtaTabsView', 'custom_markup' => '
' . '
{{ content }}
', 'default_content' => ' [vc_tta_section title="' . sprintf( '%s %d', __( 'Tab', 'js_composer' ), 1 ) . '"][/vc_tta_section] [vc_tta_section title="' . sprintf( '%s %d', __( 'Tab', 'js_composer' ), 2 ) . '"][/vc_tta_section] ', 'admin_enqueue_js' => array( vc_asset_url( 'lib/vc_tabs/vc-tabs.min.js' ), ), );

مرصد المحترفين

ليفربول يُتابع ‘أمين حاريث’ للتعاقد معه بعد ظهوره اللافت أمام إيران

فعد الظهور اللافت رفقة المنتخب الوطني المغربي، أمام إيران، أصبح الدولي المغربي ‘أمين حاريث’ محط أعين نادي ليفربول الانجليزي وصيف بطل أبطال أوربا. و نقل...

أسود الأطلس

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { die( '-1' ); } $parent_tag = vc_post_param( 'parent_tag', '' ); $include_icon_params = ( 'vc_tta_pageable' !== $parent_tag ); if ( $include_icon_params ) { require_once vc_path_dir( 'CONFIG_DIR', 'content/vc-icon-element.php' ); $icon_params = array( array( 'type' => 'checkbox', 'param_name' => 'add_icon', 'heading' => __( 'Add icon?', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Add icon next to section title.', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'dropdown', 'param_name' => 'i_position', 'value' => array( __( 'Before title', 'js_composer' ) => 'left', __( 'After title', 'js_composer' ) => 'right', ), 'dependency' => array( 'element' => 'add_icon', 'value' => 'true', ), 'heading' => __( 'Icon position', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Select icon position.', 'js_composer' ), ), ); $icon_params = array_merge( $icon_params, (array) vc_map_integrate_shortcode( vc_icon_element_params(), 'i_', '', array( // we need only type, icon_fontawesome, icon_.., NOT color and etc 'include_only_regex' => '/^(type|icon_\w*)/', ), array( 'element' => 'add_icon', 'value' => 'true', ) ) ); } else { $icon_params = array(); } $params = array_merge( array( array( 'type' => 'textfield', 'param_name' => 'title', 'heading' => __( 'Title', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Enter section title (Note: you can leave it empty).', 'js_composer' ), ), array( 'type' => 'el_id', 'param_name' => 'tab_id', 'settings' => array( 'auto_generate' => true, ), 'heading' => __( 'Section ID', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Enter section ID (Note: make sure it is unique and valid according to w3c specification).', 'js_composer' ), ), ), $icon_params, array( array( 'type' => 'textfield', 'heading' => __( 'Extra class name', 'js_composer' ), 'param_name' => 'el_class', 'description' => __( 'If you wish to style particular content element differently, then use this field to add a class name and then refer to it in your css file.', 'js_composer' ), ), ) ); return array( 'name' => __( 'Section', 'js_composer' ), 'base' => 'vc_tta_section', 'icon' => 'icon-wpb-ui-tta-section', 'allowed_container_element' => 'vc_row', 'is_container' => true, 'show_settings_on_create' => false, 'as_child' => array( 'only' => 'vc_tta_tour,vc_tta_tabs,vc_tta_accordion', ), 'category' => __( 'Content', 'js_composer' ), 'description' => __( 'Section for Tabs, Tours, Accordions.', 'js_composer' ), 'params' => $params, 'js_view' => 'VcBackendTtaSectionView', 'custom_markup' => '
{{ editor_controls }}
{{ content }}
', 'default_content' => '', );

رياضات أخرى